WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU

§ Objaśnienia

Adres – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres przedsiębiorcy:

T I Z A R Jacek Gniazdowski

Powstańców Sejneńskich 36

16-500 Sejny

Regulamin sklepu